Πολιτική απορρήτου-Κανονισμοί λειτουργίας


Γενικοί Όροι Χρήσης

1. ΤΟ PILATES-STUDIO PAVLIDI , σε συμμόρφωση με το GDPR (ορίζεi το [PILATES-STUDIO PAVLIDI], με αναγνωριστικό εταιρείας [PILATES-STUDIO PAVLIDI ], και έδρα την [οδό Γούναρη 163]

2. Τα στοιχεία επαφής του PILATES-STUDIO PAVLIDI είναι: e-mail: info@pilatespavlidi.com, τηλ.: [211-1138277],

3. Ως προσωπικά δεδομένα, ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

Προέλευση των προσωπικών δεδομένων

1. TO PILATES-STUDIO PAVLIDI επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν ληφθεί με τη συγκατάθεση του Πελάτη και έχουν συλλεχθεί μέσω της σύμβασης αγοράς.

2. TO PILATES-STUDIO PAVLIDI επεξεργάζεται μόνο τα, απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης και της αγοράς, δεδομένα του Πελάτη,

3. TO PILATES-STUDIO PAVLIDI επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς αποστολής προϊόντων και για λογιστικούς σκοπούς, καθώς και για την απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών, για τη χρονική περίοδο που απαιτείται από το νόμο. Τα προσωπικά δεδομένα δε δημοσιοποιούνται και δε μεταφέρονται σε άλλες χώρες.

Σκοπός της διαχείρισης δεδομένων

TO PILATES-STUDIO PAVLIDI επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη για τους παρακάτω σκοπούς:

1. Εγγραφή στην ιστοσελίδα [TO PILATES-STUDIO PAVLIDI ] σε συμμόρφωση με το Κεφάλαιο 4, Ενότητα 2 του GDPR,

2. Ρύθμιση νόμων και κανονισμών που πηγάζουν από τη σχέση μεταξύ Πελάτη και Χειριστή,

3. Τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του συμβολαίου αγοράς. Η σύμβαση αγοράς δε μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τα προσωπικά δεδομένα.

Διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

1. TO PILATES-STUDIO PAVLIDI αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα για την περίοδο που κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σχέση και τη σύμβαση μεταξύ Χειριστή και Πελάτη και για διάστημα 3 ετών από την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής,

Αποδέκτες και επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων

Τρίτα μέρη που τυχόν επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη είναι Υπάλληλοι του  PILATES-STUDIO PAVLIDI. Οι υπηρεσίες αυτών των υπαλλήλων είναι απαραίτητες για την επιτυχή εκπλήρωση της σύμβασης αγοράς και Πελάτη.


Δικαιώματα του Πελάτη

Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό, ο Πελάτης δικαιούται:

1. την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα,

2. την τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων,

3. τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων,

4. την ένσταση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,

5. τη μεταφορά των δεδομένων,

6. την ανάκληση της αποδοχής επεξεργασίας μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@pilatespavlidi.com

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

1. PILATES-STUDIO PAVLIDI δηλώνει πως αναλαμβάνει τη λήψη όλων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρα που θεωρούνται απαραίτητα για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων,

2. PILATES-STUDIO PAVLIDI έχει λάβει τεχνικές προφυλάξεις για τη διαφύλαξη των δεδομένων, υπό την έννοια της ασφάλισης της πρόσβασης στον υπολογιστή μέσω κωδικού, λογισμικού antivirus και συνεχούς συντήρησης.

Τελευταίοι Όροι

Προσωπικά στοιχεία: Για να μπορέσει κάποιος να γίνει Μέλος στο PILATES STUDIO PAVLIDI θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18 της ηλικίας του. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται έγγραφη έγκριση κηδεμόνα. Το Μέλος κατά την εγγραφή του καλείται να δώσει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη γραμματειακή λειτουργία του γυμναστηρίου το οποίο εγγυάται τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών του. Σε περίπτωση αλλαγής Κάποιων προσωπικών στοιχείων (διεύθυνση, τηλέφωνο , το Μέλος οφείλει να ενημερώσει τους υπεύθυνους στη γραμματεία του γυμναστηρίου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Μέλους δεν παραδίδονται σε κανέναν άλλον απολύτως και δεν δημοσιοποιούνται ποτέ.

Εγγύηση υγείας: Το Μέλος δηλώνει και εγγυάται ότι είναι σε καλή υγεία και δεν έχει αναπηρία, βλάβη, τραυματισμό, ασθένεια ή πάθηση που να του/της να απαγορεύουν να προβαίνει σε ενεργητική ή παθητική γυμναστική η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο ή τραυματισμό ή αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του/της, ως αποτέλεσμα της χρήσης των εγκαταστάσεων του γυμναστηρίου με οποιονδήποτε τρόπο η σύμφωνη γνώμη του Μέλους.

Αποπομπή Μελών: Το PILATES STUDIO PAVLIDI διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς τη συνδρομή μελών που δε συμμορφώνονται στους όρους και κανόνες και έχουν ανάρμοστη συμπεριφορά ως προς το προσωπικό και τα Μέλη.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ: Κάθε Μέλος είναι υποχρεωμένο να εξοφλεί τη συνδρομή του βάσει του οικονομικού πακέτου που έχει επιλέξει. Όλες οι συνδρομές εξοφλούνται προκαταβολικά. Μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο τις παροχές για τις οποίες έχει πληρώσει και θα χρεώνεται το ανάλογο ποσό για όσες παραπάνω επιλέξει να χρησιμοποιήσει. Το Μέλος δεν απαλλάσσεται από καμία 0Ικονομική υποχρέωση εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κάνει χρήση του γυμναστηρίου ενώ έχει αγοράσει συνδρομή. Το Μέλος μπορεί να ακυρώσει το μάθημα που έχει κάνει κράτηση μέχρι 8 ώρες πριν την έναρξη του, ειδάλλως εάν δεν εμφανιστεί στο μάθημα χρεώνεται κανονικά το μάθημα της κράτησης του, Στην αίθουσα βρίσκονται μόνο τα άτομα όπου έχουν κλείσει για να κάνουν μάθημα. Απαγορεύονται σκυλιά και παιδιά.

Δικαίωμα ακύρωσης συνδρομής: Κάθε Μέλος μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή του και κατά συνέπεια την ιδιότητά του ως μέλους, χωρίς καμία ποινή ή άλλη υποχρέωση με έγγραφη ειδοποίηση ακύρωσης, που παραδίδεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομείται ή αποστέλλεται από πιστοποιημένο email εντός τριών εντός (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόδειξης πληρωμής, στη διεύθυνση που αναφέρεται. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από την τελευταία απόδειξη πληρωμής και κάθε άλλο έγγραφο ή αποδεικτικό στοιχείο της ιδιότητας του μέλους που έχει προηγουμένως παραδοθεί στον αγοραστή. Όλα τα χρήματα που καταβάλλονται σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση πρέπει να επιστραφούν μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: το Μέλος συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες ένταξης, τους κανονισμούς και τα χρονοδιαγράμματα του PILATES STUDIO PAVLIDI, τα οποία αναρτιούνται στο PILATESPAVLIDI.COM. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ: Η διοίκηση του PILATES STUDIO PAVLIDI μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις όποτε το θεωρήσει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Κάθε τροποποίηση, προσθήκη και αφαίρεση στο παρόν κείμενο απευθύνεται στο σύνολο των μελών.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΗ.

 TO PILATES-STUDIO PAVLIDI παραμένει κλειστό  20-25 ημέρες  το μήνα Αύγουστο καθώς και σε όλες τις εθνικές επετείους και τις επίσημες αργίες.