Πολιτική απορρήτου-Κανονισμοί λειτουργίας


Γενικοί Όροι Χρήσης

1. ΤΟ PILATES-STUDIO PAVLIDI , σε συμμόρφωση με το GDPR (ορίζεi το [PILATES-STUDIO PAVLIDI], με αναγνωριστικό εταιρείας [PILATES-STUDIO PAVLIDI ], και έδρα την [οδό Γούναρη 163]

2. Τα στοιχεία επαφής του PILATES-STUDIO PAVLIDI είναι: e-mail: info@pilatespavlidi.com, τηλ.: [211-1138277],

3. Ως προσωπικά δεδομένα, ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

Προέλευση των προσωπικών δεδομένων

1. TO PILATES-STUDIO PAVLIDI επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν ληφθεί με τη συγκατάθεση του Πελάτη και έχουν συλλεχθεί μέσω της σύμβασης αγοράς.

2. TO PILATES-STUDIO PAVLIDI επεξεργάζεται μόνο τα, απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης και της αγοράς, δεδομένα του Πελάτη,

3. TO PILATES-STUDIO PAVLIDI επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς αποστολής προϊόντων και για λογιστικούς σκοπούς, καθώς και για την απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών, για τη χρονική περίοδο που απαιτείται από το νόμο. Τα προσωπικά δεδομένα δε δημοσιοποιούνται και δε μεταφέρονται σε άλλες χώρες.

Σκοπός της διαχείρισης δεδομένων

TO PILATES-STUDIO PAVLIDI επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη για τους παρακάτω σκοπούς:

1. Εγγραφή στην ιστοσελίδα [TO PILATES-STUDIO PAVLIDI ] σε συμμόρφωση με το Κεφάλαιο 4, Ενότητα 2 του GDPR,

2. Ρύθμιση νόμων και κανονισμών που πηγάζουν από τη σχέση μεταξύ Πελάτη και Χειριστή,

3. Τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του συμβολαίου αγοράς. Η σύμβαση αγοράς δε μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τα προσωπικά δεδομένα.

Διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

1. TO PILATES-STUDIO PAVLIDI αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα για την περίοδο που κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σχέση και τη σύμβαση μεταξύ Χειριστή και Πελάτη και για διάστημα 3 ετών από την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής,

Αποδέκτες και επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων

Τρίτα μέρη που τυχόν επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη είναι Υπάλληλοι του  PILATES-STUDIO PAVLIDI. Οι υπηρεσίες αυτών των υπαλλήλων είναι απαραίτητες για την επιτυχή εκπλήρωση της σύμβασης αγοράς και Πελάτη.


Δικαιώματα του Πελάτη

Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό, ο Πελάτης δικαιούται:

1. την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα,

2. την τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων,

3. τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων,

4. την ένσταση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,

5. τη μεταφορά των δεδομένων,

6. την ανάκληση της αποδοχής επεξεργασίας μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@pilatespavlidi.com

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

1. PILATES-STUDIO PAVLIDI δηλώνει πως αναλαμβάνει τη λήψη όλων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρα που θεωρούνται απαραίτητα για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων,

2. PILATES-STUDIO PAVLIDI έχει λάβει τεχνικές προφυλάξεις για τη διαφύλαξη των δεδομένων, υπό την έννοια της ασφάλισης της πρόσβασης στον υπολογιστή μέσω κωδικού, λογισμικού antivirus και συνεχούς συντήρησης.

Τελευταίοι Όροι

1. Τοποθετώντας ηλεκτρονική ΚΡΑΤΗΣΗ στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ [PILATES-STUDIO PAVLIDI] ο Πελάτης επιβεβαιώνει πως έχει ενημερωθεί για τους όρους που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων και τους αποδέχεται πλήρως,

2. Κάθε μέλος θα πρέπει να έχει ακυρώσει τη θέση του τουλάχιστον 8 ώρες πριν την έναρξη του μαθήματος . Σε περίπτωση μη έγκαιρης ακύρωσης, το μάθημα υπολογίζεται ως πεπραγμένο. Οι ακυρώσεις γίνονται είτε online ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ή τηλεφωνικά ΜΟΝΟ κατά τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας.

3. TO PILATES-STUDIO PAVLIDI διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Η ανανεωμένη έκδοση των Όρων  πρέπει να δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

4. ΑΠΟΠΟΜΠΉ ΜΕΛΩΝ: Το PILATES-STUDIO PAVLIDI διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς τη συνδρομή μελών που δε συμμορφώνονται στους όρους και κανόνες και έχουν ανάρμοστη συμπεριφορά ως προς το προσωπικό και τα μέλη.

5. TO PILATES-STUDIO PAVLIDI διατηρεί το δικαίωμα να κάνει την έγγραφή σε νέο μέλος ή την ανανέωση συνδρομής  σε κάποιο ήδη εάν εφόσον μόνο το  επιθυμεί.

6. Κάθε μέλος μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή και κατά συνέπεια την ιδιότητα του ως μέλος, χωρίς καμία ποινή , η άλλη υποχρέωση με έγγραφη ειδοποίηση ακύρωσης, που παραδίδεται αυτοπροσώπως η ταχυδρομείται η αποστέλλεται από πιστοποιημένο email εντός (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόδειξη πληρωμής και με κάθε άλλο έγγραφο η αποδεικτικό της ιδιότητας του μέλους . Όλα τα χρήματα καταβαλλονται συφωνα με την εν λόγω σύμβαση πρέπει να επιστραφούν μέσα σε 15 εργάσιμες ΗΜΕΡΕΣ , ειδάλλως η ΕΠΙΧΕΊΡΙΣΗ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΈΝΗ ΝΑ ΚΑΤΑΒΆΛΕΙ ΠΊΣΩ ΚΑΝΈΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΌ ΠΟΣΌ ΠΟΥ ΕΙΣΈΠΡΑΞΕ. 

7. TO PILATES-STUDIO PAVLIDI παραμένει κλειστό  20-25 ημέρες  το μήνα Αύγουστο καθώς και σε όλες τις εθνικές επετείους και τις επίσημες αργίες.